מרטש (Ripper)

RIPPER

כף מעמיס למחצבות

QUARRY LOADER BUCKET

מזלג הרמה

HEAVY DUTY FORK

כף הארד רוק (Hard Rock)

HARD ROCK BUCKET

כף קררה (Carrara)

CARRARA BUCKET

כף גושים

BLOCK BUCKET